Behöver jag bygglov?

Genom att klicka på pilarna vid respektive rubrik, kan du läsa mer om när du behöver bygglov.

Attefallshus

Med reglerna kring "Attefallshus" är det möjligt att bygga ett mindre hus på din tomt som får användas som bostad. Attefallshus kan exempelvis användas som tonårsbostad eller om man vill hyra ut till någon. Med Attefallshus behövs det inget bygglov men en anmälan och du måste få ett startbesked innan du får börja bygga. Så även om du inte behöver bygglov så betyder det inte att du får bygga hur eller var du vill.

Läs mer om Attefallshus här.


Balkong

Balkong räknas som fasadändring och inom detaljplanelagt område krävs därför bygglov. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger.


Eldstad

Alla installationer av kaminer, skorstenar och andra förbränningsanordningar är anmälningspliktiga. Det gäller också ofta om "du bara" byter ut till en ny produkt. Samma gäller för ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Anmälan görs på den vanliga blanketten för anmälan och bygglov.Word (word, 280 kB)

På blanketten ska man kryssa i om både eldstad och rökkanal berörs. Kontrollansvarig behövs inte för denna anmälan då skorstensfejarmästarens intyg krävs för att få ta den nya anordningen i bruk. Glöm inte att bifoga dokumentet som visar CE- eller EN märkning för de produkter som är tänkt att installeras. Dessa dokument ska följa med produkterna vid försäljning.

Om anmälan gäller en helt ny installation av eldstad med skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering och fasadritningar, där skorstenen är inritad och måttsatt, bifogas ansökan. Skorstenen ska vara minst en meter över brandsäker takbeläggning eller den höjd som din installatör rekommenderat.

Om anmälan gäller en ny eldstad som ansluts till befintlig skorsten så ska planritningar som visar eldstadens placering bifogas ansökan. Om anmälan gäller insättning av en kassett i befintlig öppen spis behövs endast CE-märkningen.


Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Det är tillåtet att utan bygglov bygga en mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod i närhet till en- eller tvåbostadshus men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden får vara högst tre meter från mark till taknock och byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns till granne. Se mer information under rubriken "Tak".

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 100 meter från strandlinjen. Kring sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga. 

 

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasade uterum är alltid bygglovspliktiga. Även om det funnits tak och golv innan så infaller bygglovskravet när du skapar ett rum. Vad uterummet angränsar till har också betydelse.


Markarbeten

I planlagda områden krävs det marklov för schakt, markfyllnad och terrassering som ändrar nivåerna mer än +/- 50 cm i förhållande till befintlig gatunivå. Nivåer under 50 cm kräver inte bygglov.


Murar

Enligt plan- och bygglagen är alla murar bygglovspliktiga, både stödmur och fristående. I Älmhult har vi beslutat att murar med maxhöjd upp till 50 cm inte behöver bygglov. Höjden mäts alltid från gatunivån.

Läs mer om murar på Boverket.selänk till annan webbplats


Markiser

Markiser kräver inte bygglov om det inte finns någon reklam på markiserna. Står endast företagsnamnet på markisens kappa krävs heller inget bygglov.


Måla om

Bor du i en- eller tvåfamiljshus behöver du inte bygglov för att måla om huset. Dock får inte kulören vara avvikande i grannskapet eller för byggnadstypen det gäller. Vill du byta material krävs bygglov. Om du vill måla eller putsa en tegelfasad behövs bygglov.

Det är modernt med vita hus. Alla färger utomhus blir snäppet kallare. Välj därför en varmare vit kulör än du egentligen tänkt dig. Även en kulör som på litet prov kan se gulaktig ut blir vit på en stor yta utomhus. En vit kulör blir väldigt kall när den kommer upp på en fasad och kan bli väldigt skarp. Ha i tanken att det inte är du själv som ser ditt hus utan dina grannar!


Pool

Se en bra beskrivning om pooler hos Boverketlänk till annan webbplats.


Skyltar

Skyltlov krävs om skylten är större än 1x2 meter och ska sitta uppe mer än 72 timmar. Obelyst skyltyta om 0,25 m2 på fasad kräver inte bygglov.

I bygglovet ingår en vepa om max 5 m2 på byggstängslet. Vepan ska vara anknuten till utföraren och inte av reklamkaraktär. Folietryck som inte täcker mer än 20 procent av glasytan kräver inte bygglov.


Solpaneler och solceller

Från och med 1:e augusti 2018 finns det bygglovsbefriade regler för solpaneler. Vad som gäller hittar du hos Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Staket och plank

Staket är inte bygglovspliktigt, men plank kan vara det. Ett staket har mer än 50 procent luft mellan spjälorna. Ett plank är det således när den gränsen överskrids och det blir tätare mellan spjälorna eller brädorna.

Ett staket eller plank får vara högst 120 cm innan det blir bygglovspliktigt och höjden mäts alltid från gatunivå. Högre plank kan vara bygglovsbefriat om det byggs minst 4,5 meter från tomtgräns och är anslutet till huset. Se information från Boverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett genomsiktligt staket eller stängsel av typen "Gunnebo" är alltid bygglovbefriat. Ett plank får man göra bygglovsfritt i anslutning till huset uteplats, se informationen från Boverketlänk till annan webbplats.


Tak

Bor du i en- eller tvåfamiljshus behöver du inte bygglov för att till exempel byta betongpannor mot betongpannor även om du byter kulör. Detsamma gäller till exempel papp och plåt om plåt eller pappmönstret är detsamma. Vill du däremot byta till annat material eller mönster så behöver du ansöka om lov.

När det gäller blanka och silverfärgade plåttak krävs alltid bygglov då det måste utredas hur det påverkar omgivningen. Tänk på att det oftast inte du själv som upplever reflexerna utan dina grannar!

15 m2 samlad yta av altantak, balkongtak och entrétak och 15m2 samlad yta av friggebod/ar/ (eller kan vara växthus eller lekstuga) är bygglovsbefriat för en- och tvåfamiljshus inom planlagt område.

Hamnar den bygglovsbefriade åtgärden inom 4,5 meters avstånd till grannen krävs grannens medgivande (vilket du kan ordna själv men du bör få det skriftligt). Större total yta kräver bygglov.

Mot gata får aldrig bygglovbefriade åtgärder utföras närmare än 4,5 meter. Mot gata kan det även finnas andra restriktioner. Se en bra beskrivning hos Boverketlänk till annan webbplats.


Trädfällning

Ibland krävs marklov för att få fälla träd. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.


Trädäck

Ett trädäck, eller trallgolv, får byggas hur stort som helst bara det inte överskrider 70 cm höjd vid högsta nivån över mark. Det får heller inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgräns ska trallen hållas i marknivå annars krävs grannens godkännande. Vill du bygga ännu högre krävs oftast bygglov (till exempel vid lutande tomter och suterränghus).


Uteservering

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.