Ändring av detataljplan, upphävande av fastighetsplan för Vega 5 m.fl.

Ett förslag till upphävande av tomtindelning för Vega 5, Älmhult har varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan den 12 november - 3 december 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att upphäva tomtindelningsplan 0765-P84/2 från 27 november 1936 är att kunna bilda två fastigheter av fastigheten Vega 5. Lantmäterimyndigheten får inte göra en fastighetsbildning i strid mot detaljplanen eller tomtindelning. Tomtindelningen är från 1936 och har juridisk status likt en detaljplan. Genomförandetiden har gått ut.

Upphävandet handläggs som ändring av detaljplan. Ändringen av detaljplanen, det vill säga endast borttagandet av tomtindelning, görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering samt att Boverket rekommenderar att fastighetsindelning med mera. som bestämmelse tas bort när tillfälle ges då de inte längre fyller sitt syfte.

De övriga fastigheterna inom kvarteret Vega inkluderas också i detaljplanen. Detta görs eftersom kvarteret Vega sedan länge är fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Vega 5 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Vega bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för den berörda fastigheten.

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Området regleras fortfarande genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser.

Var ligger området?

Planområdet ligger mellan Södra Stambanan och Knutsgatan. Planområdet omfattar cirka 7650 m2.

Om du har synpunkter!

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget så kan du göra det till och med den 3 december 2018. Synpunkterna måste lämnas skriftligt. Berörda fastighetsägare ska även informera sina eventuella hyresgäster. E-post: ks@almhult.se eller Kommunstyrelsen, Box 500, 34323 Älmhults kommun. Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Här hittar du planhandlingarna

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB) 

Samtliga planhandlingar finns också tillgängligt i receptionen på Älmhults kommunhus, Stortorget 1, Älmhult

Vill du kontakta oss?

Du är välkommen att kontakta Oleksandra Polupan på telefon 0476-550 45 alternativt e-post oleksandra.polupan@almhult.se eller telefon 0476-550 00 eller e-post ks@almhult.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.