Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhult

Ett förslag till detaljplan för Vita Korset 7 med flera i Älmhult har varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 6 december - 16 januari 2019. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etcetera) och redan nedlagda investeringar kan användas.

Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling. Området utgörs idag av en nedlagd textilindustri (sömnad) och är planlagt som industriområde. Planområdet ligger centralt i Älmhult och förslaget möjliggör en varierad bebyggelse med bostäder i form av flerfamiljshus där en av tomterna är avsedd för boende för äldre/seniorer.

Området har planerats utifrån den befintliga Vita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Vita Korset-byggnaden är en. Utgångspunkten är att bevara delar av Vita Korset-byggnaden eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Vidare så har kommunen påbörjad en förstudie för en mötesplats föräldre/seniorer i området (möjligen i Vita Korset-byggnaden).

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs med Ljungbyvägen i centrala Älmhult. Området omfattar cirka 17 000 kvm.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 400.9 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 3.3 MB)

Trafikbullerutredning Vita Korset 7, 2018-08-31PDF (pdf, 189.5 kB)

Dagvattenutredning Vita Korset, 2018-11-06PDF (pdf, 836.5 kB)

Kunskapsunderlag om Julia Stéen och Hvita Korset, Kulturparken SmålandPDF (pdf, 2.5 MB)

Skuggstudie

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 6 december - 16 januari 2019. Senast den 16 januari 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Illustration som visar hur området kan ser ut efter exploateringen

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.