Äldre planprocess

Detaljplaner genomgår en särskild process som i första hand regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Processen är detsamma vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner.

Normalt planförfarande

Initiering

En detaljplan kan påbörjas på flera sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att detaljplaner ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan starta från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller lösa särskilda frågor.

Program

Detaljplaneprogram görs för projekt som är omfattande eller av stort intresse för allmänheten. Programmet anger förutsättningar, utgångspunkter, syfte och mål för planen. Syftet med ett detaljplaneprogram är att vårt underlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter, så att de ges möjlighet till insyn och påverkan innan beslut. Ett planprogram skickas, liksom ett planförslag, ut på samråd, vilket sammanställs i en samrådsredogörelse (se nedan).  

Samråd

När ett första planförslag tagits fram beslutar miljö- och byggnämnden om att sända ut det på samråd till dem som är berörda. Det skickas då till myndigheter, organisationer och andra remissinstanser, samt fastighetsägare och andra sakägare. Synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligen till miljö- och byggnämnden. Normal samrådstid är minst tre veckor.

Samrådsredogörelse

De synpunkter som framförts i samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse, vilken också innehåller kommunens ställningstagande till de synpunkter som kommit in. Planförslaget omarbetas vid behov med utgångspunkt från gjorda ställningstaganden. Miljö- och byggnämnden beslutar därefter om utställning av planförslaget.

Utställning

Det eventuellt omarbetade planförslaget ställs ut, så att allmänheten kan ta del av det. Utställningen kungörs i de lokala dagstidningarna, och de som är berörda underrättas per brev. Planförslaget ställs ut under minst fyra veckor på kommunen och på biblioteket. Under utställningstiden kan de som har synpunkter framföra dessa skriftligen till miljö- och byggkontoret. Den som inte framfört sina synpunkter under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Utlåtande

Efter utställningen sammanställs de synpunkter som kommit in samt kommunens ställningstagande till dem, i ett utlåtande. Eventuella revideringar av planförslaget görs. Utlåtandet skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om planförslaget förändras väsentligt sker en ny utställning.

Antagande

Det slutliga detaljplaneförslaget godkänns av miljö- och byggnämnden och beslut att anta planen fattas därefter av kommunfullmäktige. Beslut skickas till dem som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har från tillkännagivandet av antagandet tre veckor på sig att överklaga beslutet till den instans som tagit beslutet, vanligen kommunfullmäktige. Antagna detaljplaner kan överklagas till länsstyrelsen. Om länsstyrelsens beslut överklagas prövas det av mark- och miljödomstolen. Till sist prövas det av mark-och miljööverdomstolen, som är högsta instans i dessa ärenden.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka sex veckor efter antagandet. Planprocessen för den nu gällande detaljplanen är därmed färdig och genomförandefasen kan inledas.

Sammanlagt tar planprocessen mellan sex och tolv månader att genomföra om detaljplanen inte överklagas.

Enkelt planförfarande

En förenklad planprocess kan användas under vissa förutsättningar - att detaljplaneförslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med riktlinjerna i översiktsplanen. Syftet med enkelt planförfarande är att planprocessen ska bli smidigare och mindre tidskrävande.

Enkelt planförfarande innebär att planutformningen sker i direktkontakt med en begränsad samrådskrets, bestående av dem som är berörda av förslaget. Den förenklade planprocessen medför att det normalt sett inte behöver tas fram något planprogram samt att utställningen ersätts med underrättelse direkt till samrådskretsen. Miljö- och byggnämnden fattar beslut om antagande på delegation från kommunfullmäktige.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.