Information om projektet

Projektet "Kommunens Kvalitet i Korthet" - bakgrund

I början på 2007 fick Älmhults kommun en inbjudan från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att delta i projektet "Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning". Syftet med projektet är att få fram en kvalitetsredovisning för kommunen som kan användas i dialog mellan förtroendevalda och kommuninvånare.

Bakgrunden till att SKL startade upp projektet är att man från förbundet gör bedömningen att informationen i årsredovisningar och verksamhetsberättelser främst utgår från lagstiftningens och tjänstemännens bedömning. Det är få kommuner som presenterar resultat som sammanfattar betydelsefulla aspekter ur medborgarens perspektiv. Samtidigt bedöms det finnas ett stort behov hos förtroendevalda att kunna kommunicera med kommuninvånarna om hur effektivt skatteintäkterna används och vilket kvalitet verksamheten har.

Älmhults kommun var en av det 40-tal kommuner som tackade ja till att vara med i projektet 2007. Efter hand har antalet deltagande kommuner ökat och var under 2016 deltog cirka 250. Från Kronobergs län deltar även Alvesta, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Lessebo och Växjö.

Kvalitetsmått

Uppstart av projektet skedde i mars 2007. Som underlag fanns redan ett antal olika förslag till mått som tagits fram av en grupp kommunstyrelse-ordföranden i tidigare projekt. Måtten var indelade i fem grupper som presenteras nedan. Beskrivningarna är SKL:s.

Tillgänglighet

En kommun som för medborgare, brukare och näringsliv är lätt att nå för kontakt skapar ett större förtroende och tillit till den offentliga servicen och dess företrädare. En tillgänglig kommun ger också medborgare och brukare större möjlighet att delta i och engagera sig i kommunens utveckling och där så är möjligt göra medvetna val.
 
Trygghet

En kommun som i samarbete med andra arbetar för ett tryggt samhälle för sina medborgare skapar tillit till samhällsorganisationen. En kommun som i sina kontakter med medborgarna säkerställer en rättvis och rättssäker hantering utgör grunden för legitimiteten för den offentliga verksamheten.
 
Delaktighet och information

En kommun som strävar efter att göra medborgarna och brukarna delaktiga i kommunens arbete och framtid stärker den representativa demokratin. Delaktighet för medborgarna kan både innebära att medborgarna får större kunskaper och förståelse för kommunens komplexa verksamhet och ge förtroendevalda bättre underlag för beslut.

Effektivitet

En kommun som är effektiv hanterar kommunens resurser på ett sätt som ger bästa kvalitativa värde för de tillgängliga resurserna utifrån ett medborgarperspektiv. Det kräver ett aktivt ansvarstagande för ekonomiska resurser, personella resurser och prioriteringar utifrån kvalitativa aspekter. En kommun som kan visa att den är effektiv skapar legitimitet hos medborgarna.

Samhällsutveckling

En kommun som arbetar aktivt för att utveckla ett gott samhälle att leva och verka i skapar livskvalitet för sina medborgare. Det innebär att kommunen arbetar och samarbetar med andra för att öka attraktiviteten för att leva och bo i kommunen. Kommunen engagerar sig i utvecklingen av näringslivet, ansvaret för miljön och för att skapa ett hälsosamt samhälle för sina medborgare.

Arbetet med projektet

Totalt har det blivit ett 40-tal mått som skall spegla kommunens kvalitet. Vissa mått hämtas från offentlig statistik, till exempel hur många i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasieskolan. Andra mått tas fram via interna eller externa mätningar.

Fokus är hela tiden att måtten skall visa kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Ibland är det av olika anledningar inte möjligt att få fram vissa önskvärda mått, utan mottot "i brist på bröd får man ta limpa" får gälla.

Internt mäts bland annat väntetiden för plats på äldreboende. Ett externt företag har anlitats för att undersöka tillgängligheten på telefon, svarstid på e-post samt bemötande.
 
Varje kommun utformar och genomför sin egen presentation av resultaten till sina kommuninvånare.
 
Projektet har under arbetet bytt namn till "Kommunens Kvalitet i Korthet".

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.